İSTANBUL OFF-ROAD KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

12.05.2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TÜZÜK GENEL KURULU’NCA DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

MADDE 1. DERNEĞİN ADI – MERKEZİ VE FAALİYET ALANI

Derneğin adı İSTANBUL OFF-ROAD KULÜBÜ DERNEĞİ’dir. Derneğin kısa adı İSOFF’tur. Aşağıdaki maddelerde İSTANBUL OFF-ROAD KULÜBÜ DERNEĞİ kısaca “Dernek” adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek sportif faaliyetler ile sosyal ve kültürel alanda, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 2. DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

2-A. DERNEĞİN AMACI
Derneğin amacı Türkiye’de off-road sporunu tanıtmak, yaymak, geliştirmek, gelenek haline sokmak, sportif amaçlı müsabakalar ve gösteriler düzenlemek için gerektiğinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna (TOSFED) veya diğer kurum ve kuruluşlara müracat ile organizatör lisansı almak, TOSFED ve/veya diğer ulusal – uluslararası kurum ve kuruluşların kural ve yönetmeliklerine uygun olarak müsabaka ve gösteriler düzenlemek, düzenlenen müsabaka ve etkinliklere katılmak, ayrıca üyeler arasındaki birlik ve dayanışmayı sağlamak olup, çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.
2-B. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI

1. Dernek imkanlarının off-road sporunun ve üyelerin gelişimine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasını sağlamak. Üyelerin, sportif, eğitim, kültür ve sanatsal faaliyetlere olan ilgilerini artırmak, geliştirmek, Aynı amaca dönük çalışmalar yapan diğer kişi ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek, offroad sporunun kamuoyunda tanınırlılığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, Çevrenin, tarihi – kültürel değer ve eserlerin korunması, sanatın ve folklorun geliştirilmesi ile tanıtılmasına dönük çalışmalar yapmak, Radyo ve televizyon programları, belgeseller hazırlanmasını ve yayınlanmasını sağlamak.

2. Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak, üyelerinin, Dernek kuruluş amacına uygun olarak kamu yararına çalışma yapmalarını sağlamak,

3. Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek, Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak

4. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla, derneğe gelir sağlamak, dernek üyelerinin ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olmak kamuya açık veya kapalı her türlü lokal, restaurant, kahve, kafeterya, tamir bakım atölyesi, garaj, eğitim pisti, benzin istasyonu, servis istasyonu, derneğin amaç ve konusuyla ilgili mağaza vs. işletmeler açmak veya açılmış işletmelere ortak olmak, iktisadi işletme kurmak ve işletmek.

2-C. DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ

Dernek,

1.  Gerektiğinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna (TOSFED) veya diğer yetkili kurum ve kuruluşlara müracat ile organizatör lisansı alarak, TOSFED ve/veya Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun kural ve  yönetmeliklerine uygun olarak müsabaka ve gösteriler düzenler.

2. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.

3. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasını ve saygınlığını korumasını sağlayıcı çalışmalar yapar. Topluma yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular. Dernek siyasetle ilgilenmez.

4. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, bu amaçla, spor ve sanat kulüpleri, şirket ve/veya iktisadi işletmeler kurar, daha önceden kurulmuş şirketlere ortak olabilir.

5. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, şenlikler ve festivaller, konserler ve spor yarışmaları ile yemek, çay, gezi, kamp, balo, gece, konser, halk günü, toplantı düzenler. Rozet, amblem, plaket, hediyelik eşya ve benzeri şeyler yaptırır.

6. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

7. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, tahsis alır, tahsis eder, intifa hakkını kullanmayı kabul eder,  bu amaçla her türlü inşaat yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir

8. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete, CD, DVD, kaset ve kitaplar yayınlar, internet, kablo, radyo ve televizyon gibi iletişim imkanlarını kullanır.

9. Yurtiçi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler.

10. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

11. Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur.

12. Üyelerin sağlık sorunlarının çözümü için çalışır.

13. Üyelerinin yararlanabilmesi için sinema, video, müzik, ses ve benzeri tüm görsel-işitsel yayıncılıkla ilgili eserlerin üretimi ve dağıtımına yönelik birimler, stüdyolar, tesisler kurar, açar, işletir veya işletilmesine yardımcı olur.

14. Yasal izinleri alınarak, amaç ve çalışma konularını hayata geçirmek üzere kurslar açar, yarışmalar düzenler, derece alanlara, derneğin maddi imkanları ölçüsünde ödül ve plaketler vererek ödüllendirir.

15. Amaç ve çalışma konularını hayata geçirebilmek için, yasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar,

16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

17. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

18. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

19. Çevrenin ve doğanın korunması, geliştirilmesi, güzelleştirilmesi amacıyla girişimlerde bulunur, park-bahçe düzenlemeleri, ağaç dikim kampanyaları, temizlik ve çevre düzeni ile ilgili işler yapar.

20. Sağlık taramaları, sünnet kampanyaları yapar, yaptırır.

21. Eğitim ve öğrenim alanında, her türlü destekleyici çalışmaları yapar, okullar açar, açılmasına katkıda bulunur, açılmış okullara destek olur.

22. Eğitim – öğrenim hayatına devam eden öğrencilere destek olmak amacıyla, burs verir.

23. Müzik, resim, tiyatro, sinema, heykel, ebru vb. diğer tüm sanat alanlarında, sanatı destekleyici çalışmalar yapar, klüpler kurar, kurslar açar.

24. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

MADDE 3. DERNEĞİN SİYASETLE İLGİSİ

Derneğin hiçbir şekilde siyasetle ilgisi yoktur.

MADDE 4. ÜYELİK TÜRLERİ ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ

Derneğe üye olma koşulları,  üyelik türleri, sahip oldukları hak ve yükümlülükler aşağıda açıklanmıştır.

4-A. DERNEĞE ÜYE OLAMAYACAKLAR

Dernekler Kanunu veya diğer kanunlarla derneklere üye olmaları yasaklananlar, Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Kanunun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

Ayrıca TOSFED ve/veya diğer ulusal / uluslararası federasyon, kurum veya kuruluşlara üye başka bir off road derneğine üye olanlar, İSOFF’a üye olamaz.

İş bu tüzük değişikliğinin yapıldığı tarih itibarıyla İSOFF üyesi olduğu halde; aynı zamanda TOSFED ve/veya diğer ulusal / uluslararası federasyon, kurum veya kuruluşlara üye olan başka bir offroad derneğine de üye olanların İSOFF’a üyelikleri devam etmekle birlikte; olağan ve olağanüstü İSOFF genel kurullarına katılamaz, seçme ve seçilme haklarına sahip olamazlar. Ancak bu durumdaki İSOFF üyeleri aidatlarını ödemek ve diğer yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek kaydı ile diğer dernek etkinliklerine, gezi ve yarışlarına katılabilir.

4-B. ASIL ÜYELİK, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Derneğin amaç ve çalışma konularına katkıda bulunmak isteyen her gerçek ve tüzel kişi  derneğe asıl üyelik başvurusunda bulunabilir.  Asıl üye Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir.  Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Asıl üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı;

Asıl Üyenin Yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödentisini zamanında ödemeyi, derneğin amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı, TOSFED ve/veya diğer yetkili ulusal / uluslararası federasyon, kurum veya kuruluşlara üye diğer offroad derneklerinin  yönetim ve denetim kurullarında görev almamayı, Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

4-C. ONUR ÜYESİ VE HAKLARI

Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onur Üyesi seçilebilirler. Onur üyeleri, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.

4-D. ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ

Asıl üyelik koşullarını taşıyan adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

1. Adayın Üyelik Formu’nu doldurup imzalaması, en az iki üyenin teklifi ile Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunması. Dernek üyeleri bir takvim yılı içinde, en fazla 3 kişiyi üyelik için teklif edebilir.

2. Üyelik Formunun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca alındığı tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul, ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi.

3. Aday üyenin belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra “Dernek Üye Defteri”ne kimliğinin işlenmesi ve “Üye Kimlik Belgesi”nin verilmesi.

4-E. ÜYELERİN TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları Derneğin tesislerinden, yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

MADDE 5. ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİĞİN DONDURULMASI

Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden daha önceki dönemlere ait borçları ile  ayrıldığı döneme ait ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır. Üyelikten ayrılanlara, daha önceden yaptığı ödenti, katkı payı vs., geri ödenmez.

Üyelik, askerlik, yurtdışı görev veya bunun gibi sebeplerle ve geçmiş mali sorumluluklarını tamamlamak koşulu ile yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. Üyeliği dondurulanların tüm hakları Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyelikleri açılana kadar saklı kalır. Bu sürede ödenti ödemezler, seçme seçilme haklarını kullanamazlar.

MADDE 6. DİSİPLİN CEZALARI, DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN FİİLLER, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Türk Ceza Kanunu’nun suç saydığı ve derneklere üye olunmasını engelleyen fiilleri ika edenler ile; tüzük, yönetmelik ve Derneğin organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymayanlar veya bunları ihlal edenler veya kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanlar, basın ve yayın yoluyla Derneğin, üyelerin veya başkan ve yöneticilerin manevi şahsiyetini tahkir edenler, sövenler veya hakaret edenler veya basın yayın yoluyla söz, yazı, bildiri ve beyanat suretiyle Derneği küçük düşürenler hakkında, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu tüzükte yazılı disiplin cezalarından Sözlü Uyarı ve Yazılı Uyarı Yönetim Kurulu tarafından doğrudan doğruya, kınama ve üyelikten çıkarma kararları ise Disiplin Kurulu tarafından yapılacak inceleme ve tavsiye niteliğindeki görüş sonucu yönetim kurulu kararı ile uygulanır.

Disiplin cezaları şunlardır;

a) Sözlü Uyarı : Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar uyarınca, Sözlü olarak bir yönetim kurulu üyesi tarafından üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez.

b) Yazılı Uyarı : Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar uyarınca, yazılı olarak üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez.

c) Kınama: Görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin üyeye yazılı olarak bildirilmesidir. Sicile geçer. Uygun vasıtalarla üyelere duyurulur.

d) Çıkarma: Tüzükte belirtilen hallerde verilir. Verilene yazılı olarak bildirilir ve üyenin sicilden kaydı silinir. Uygun vasıtalarla üyelere duyurulur.  Kaydı silinen üyenin sicil numarası başkasına verilmez.

Durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki durumlarda üye, Dernek Disiplin Kurulu tarafından yapılacak inceleme sonucu verilecek tavsiye niteliğindeki görüşün bildirilmesini müteakip Yönetim Kurulu tarafından dernek üyeliğinden çıkarılır. Üyelikten çıkarılan kişinin kaydı üye defterinden silinir. Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, Dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

a) Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan ya da üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak,

b) Dernekteki görevini ve/veya üyelik sıfatını  kullanarak, kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin etmek, kendisine verilmiş olan görevleri kasten yapmamak, savsaklamak veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymamak,

c) Her ne surette olursa olsun, Derneğin kendisine tevdii ettiği para, evrak, senet ve sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanmak, sarf etmek, satmak veya saklamak,

d) Derneğe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif, tağyir veya saklamak, sahte evrak düzenlemek, Dernek organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnmek,

e) Genel Kurul ve diğer Dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırmak,

f) Derneğin amacına ve bunların uygulanması ile ilgili olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara uymamak, Tüzük ve sair Dernek mevzuatı ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasden uymamak veya bu kararların yerine getirilmesini engellemek veya savsaklamak,

g) Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,

h) Parasal yükümlülüğünü yerine getirmemek, kendisine tanınan süre içerisinde Yönetim Kurulu’nca kabul edilecek makul ve meşru bir sebep olmaksızın ödemede bulunmamak

i) Basın veya yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Derneğin veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz etmek, Derneği/Üyeleri/Başkan veya Yöneticilerini tahkir veya tezyif etmek, bunlara sövmek, hakaret etmek

j) İSOFF üyesinin TOSFED ve/veya diğer ulusal /uluslararası federasyon, kurum veya kuruluşlara üye  olan başka bir offroad derneğinin yönetim ve  denetim kurulları ile çalışma kurullarında görev alması

k) İş bu tüzük değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra  İSOFF üyesinin TOSFED ve/veya diğer ulusal /uluslararası federasyon, kurum veya kuruluşlara üye  olan başka bir offroad derneğine  üye olması

l) Derneğin ve /veya iktisadi işletmesinin sponsorluk, bağış vs. maddi destek aldığı kişi veya kurumlarla kendisi veya başkası lehine maddi destek almak amacıyla görüşmeler yapmak, bu kişi veya kurumların sponsorluk, bağış vs. desteklerini kendisi veya diğer kişi veya derneklere yönlendirmek. Dernek üyesinin yarışmacı olarak katıldığı bir etkinlik nedeniyle, yarışmacı olarak sponsor  bulmak amacıyla yaptığı girişim ve görüşmeler bu madde kapsamında değildir.

m) Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek,

Sözlü-yazılı uyarı veya  kınama cezası alanların, bu cezaların sonuçlarına karşı itiraz hakları yoktur. Disiplin Kurulu’nun önerisine göre Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Bu itiraz Yönetim Kurulu’nun üyeye, üyeliğin sona erdiği yönündeki kararı tebliğ etmesinden itibaren 15 gün içinde yapılır. İtiraza ilişkin değerlendirme, itirazı müteakip yapılacak ilk  Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

MADDE 7. DERNEK ORGANLARI VE GÖREVLERİ

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

1 – Genel Kurul,

2 – Yönetim Kurulu

3 – Denetleme Kurulu

4 – Disiplin Kurulu

MADDE 8. DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 9. GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 10. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;
 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak iç yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 9. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 11. YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu, en az 2 yıl süreyle dernek üyesi olan kişiler arasından yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim –Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde görevlerinden ayrılmış sayılırlar.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına, eğer oylar eşit ise genel kurul tutanağındaki sıraya göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 1. Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
 2. Derneği Başkan; başkan bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı, her ikisi bulunmadığı zamanlarda Sekreter aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,
 3. Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak
 4. Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek.
 5. Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek gerektiğinde sözlü veya yazılı uyarı yapmak veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile inceleme yapılmak ve görüşünü bildirmek üzere başvuruyu Disiplin Kurulu’na iletmek, Disiplin Kurulu’nun konu hakkındaki görüşünü bildirmesini müteakip durumun niteliği ve eylemin derecesine göre üyeye kınama veya üyelikten çıkarma cezası vermek
 6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
 7. Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,
 8. Derneğin idari organizasyon yapısını belirlemek, Derneğin işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,
 9. Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
 10. Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,
 11. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak, uygulanmasını sağlamak
 12. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.
 13. Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
 14. Genel Kurul’un verdiği yetkiyle Derneğin yıllık ödenti ve katılma payını belirlemek.
 15. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 16. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 17. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 18. Derneği en geniş manada temsil ve ilzam etmek, kamu kurum kuruluşları ile özel ve gerçek kişiler nezdinde başvurular yapmak, dava açmak, davayı kabul etmek, sulh ve ibra sözleşmeleri yapmak, davadan ve temyizden feragat etmek, ihtarname ve ihbarname keşide etmek, ihtar ve ihbarlara cevap vermek, derneğe vekil ve/veya avukat tayin etmek
 19. Derneğin amacını gerçekleştirmek için, her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 20. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 12. DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 13. DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul’ca; Dernek üyeliğinde 2 yılını doldurmuş asil üyeler arasından iki yıllık görev süresi için seçilir. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine toplanarak, Disiplin Kurulu’na gönderilen üyenin Dernek tüzüğüne ve üyelik usul ve ilkelerine uygun tasarruflarda bulunup bulunmadıkları hakkında değerlendirmesini Yönetim Kurulu’na bildirir.

Başvurunun doğrudan doğruya Disiplin Kurulu’na yapılması halinde, şikâyeti içeren dilekçenin bir sureti Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu, dilerse, görüşünü, on gün içinde yazılı olarak Disiplin Kurulu’na bildirir.

Disiplin Kurulu Kararları tavsiye niteliğinde olup, Yönetim Kurulu tarafından aynen yerine getirilebileceği gibi, değiştirilerek de uygulanabilir. Kararın bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye 7 gün içinde tebliğ edilir. Bir nüshası ise Derneğin ilan panosunda 15 gün süre ile ilan edilir.

MADDE 14. ŞUBELER

Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 15. ÇALIŞMA ORGANLARI

Çalışma Organları, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak; lokal ve tesislerin kurulması ve iktisadi işletmelerin Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Çalışma Organları Dernek görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Gruplarından oluşur.

MADDE 16. DERNEK GÖREVLİLERİ

Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel Yönetim Kurulunca atanır. Personel giderleri Dernek bütçesinden veya iktisadi işletme tarafından karşılanır.

MADDE 17. UZMAN DANIŞMANLAR

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan Uzman-Danışmanlar, spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda, Yönetim, Denetleme Kurulları ile Çalışma Organlarına danışmanlık yaparlar. Uzman danışmanların verdikleri danışmanlık hizmetine karşılık olarak, gerek görüldüğünde dernek bütçesinden veya iktisadi işletme hesabından ödeme yapılabilir.

MADDE 18. ÇALIŞMA GRUPLARI

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu talebi ile geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan Çalışma Grupları kurulabilir.

Çalışma Grupları Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun karar almalarına ya da Çalışma Organlarına yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevlidirler.

MADDE 19. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;
 1. Üye Aidatı: Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 600 TL (Altıyüz), üyelik giriş bedeli ise 600 TL (Altıyüz ), olarak belirlenmiştir. Asil üye olmak isteyen eş ve bekar çocuklara, giriş bedeli ve aidatlar için % 50 Aile indirimi uygulanır. Ayrıca 24 yıl ve daha fazla süreyle derneğe üye olanlar, önceki döneme ait yükümlüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmak kaydıyla yıllık aidatın yarısını ödeyecektir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Her yılın Aidatının, o yılın 31 Aralık mesai saati sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Aidatını son ödeme tarihine kadar ödemeyenler, derneğin yarış, gezi, kamp vs. faaliyetlerinden men edilecektir. Yönetim Kurulu bu bedellerin tahsilatını kolaylaştırmak amacıyla kredi kartı ile ödeme, taksitlendirme, peşin ödeme indirimi gibi yollara başvurabilir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen spor yarışması, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.

MADDE 20. DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
TUTULACAK DEFTERLER

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
DEFTERLERİN TASDİKİ
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.  

MADDE 21. DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

ALINDI BELGELERİ

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 22. BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 23. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 24. TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

MADDE 25. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 26. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 27. TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 28. DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İSTANBUL OFF-ROAD KULÜBÜ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 29. HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

CLOSE
Add to cart